tikka

manuaalisivu

NIMI

TIKKA - Tylsähkö dartspeli MS-DOS-ympäristöön

KIELIOPPI

TIKKA [/H] [/A] [/n] [nimi1] [nimi2] ... [nimi14]

TIKKA-ohjelma mahdollistaa normaalin dartspelin tietokoneversion peluun yksin 
tai ryhmässä. Peli ottaa ohjauksen vastaan hiireltä ja näppäimistöltä ja pelin 
kulku ja tulokset ovat luettavissa näyttölaitteelta.

STANDARDIT

    Ohjelma noudattaa 8086-käskykantaa. Peli vaatii toimiakseen VGA-tilaan 
    pystyvän näytönohjaimen ja Microsoft-yhteensopivan hiiren. 
    
VALITSIMET

/?   Näyttää ohjelman lyhyen käyttöohjeen.

/H   Näyttää peliohjeen. Mikäli annat valitsimen /? tai /H, ei muilla valit- 
    similla ja parametreilla ole merkitystä.

/A   Pakottaa aloittajaksi ensimmäiseksi syötetyn pelaajanimen. 

/n   Määrää pelin aloituspistemäärän. Aloituspistemäärä n voi olla 2 ... 
    999. Oletusarvoisesti se on 501.

PARAMETRIT

[nimiN] Pelaajan N nimi. Mikäli yhtäkään pelaajannimeä ei syötetä komentorivil- 
    lä, ohjelma pyytää syöttämään pelaajien nimet ennen pelin alkua. Joka- 
    tapauksessa pelaajien maksimimäärä on 14.

SELITYS

TIKKA-ohjelmalla mahdollistaa dartspelin pelaamisen hiiren avulla. Oletusarvoi- 
sesti peli alkaa siten, että kullakin pelaajalla on 501 pistettä. Ohjelman ar- 
poma pelaaja aloittaa heittämisen. Kullakin vuorolla heitetään enintään kolme 
tikkaa, joiden yhteenlaskettu pistemäärä vähennetään pelaajan pistemäärästä. 
Pelin voittaja on se, joka ensimmäisenä saavuttaa pistemäärän nolla sitä kui- 
tenkaan ylittämättä. Viimeisen tikan tulee osua tuplausrinkiin tai taulun kes- 
kiympyrään. Pelissä ei suoriteta mitään tasauskierrosta.

Dartstaulu koostuu 20:stä yhtäsuuresta sektorista, jotka on pisteytetty tauluun 
merkityin pistemäärin. Taulussa on useita samankeskisiä renkaita, joista ulom- 
maisin, eli ns. tuplausrinki tuottaa sektoriin merkatun pistemäärän kaksinker- 
taisena. Tätä sisempänä on leveämpi alue, joka antaa suoraan sektoriin merkityn 
pistemäärän. Seuraavana on kapeampi triplausrinki, joka paluttaa sektoriin mer- 
kityn pistemäärän kolminkertaisena. Tätä aluetta sisempänä on jälleen tavalli- 
nen sektorin pistemäärän yksinkertaisena palauttava alue. Taulun keskimäisenä 
on ns. häränsilmä, joka tuotaa suoraan 50 pistettä. Häränsilmää ympäröi rengas- 
mainen alue, joka tuotaa suoraan 25 pistettä. Taulun eri alueet ovat eroteltu 
metallilangoin, jotka voivat vaikuttaa tikkojen pysyvyyteen taulussa. 

Pelivuorot kiertävät pistetauluun merkityssä järjestyksessä, joka vastaa nimien 
syöttöjärjestystä. Mikä pelaaja saavuttaa pistemäärän nolla kuitenkin heittä- 
mättä viimeistä tikkaa tulpausrinkiin tai häränsilmään, hänen kaikki kyseisel- 
lä vuorollaan heittämät pisteet mitätöidään ja heittovuoro vaihtuu välittömästi 
seuraavalle heittäjälle. Vastaavasti toimitaan, jos pelaaja päätyy pistemäärään 
1 tai alle nolla. Taulusta kimmonneita tikkoja ei saa heittää uudelleen. 

Mikäli pelaajien nimiä ei ole syötetty komentorivillä parametreina, siirtyy oh- 
jelma aluksi syöttötilaan. Syöttötilassa ohjelmalle syötetään teelusikkaa (tai 
sen epäonnistuessa näppäimistöä) käyttäen pelaajien nimet. Dartspeliä pelataan 
virallisesti kahden hengen kesken, mutta TIKKA-ohjelma sallii 14 pelaajan osal- 
listumisen samaan kilpailuun. Syöttötilassa seuraavaan nimeen vois siirtyä 
ENTER-näppäimellä tai vaihtoehtoisesti syötettävän tai muutettavan nimen voi 
valita hiirellä osoittamalla. Kirjoitettuja merkkejä voi poistaa BACKSPACE-näp- 
päimellä. Mikäli nimi jätetään tyhjäksi, se poistetaan pelaajalistalta. Nimien 
syöttö lopetetaan klikkaamalla hiirellä "VALMIS"-painiketta. 

Pelivuoron alussa ohjelma ilmoittaa vuorossa olevan pelaajan nimen. Tämä ilmoi- 
tus on kuitattava painamalla jotain näppäimistön näppäintä. Tämän jälkeen pe- 
laaja voi heittää tikan aloittamalla tähtäyksen painamalla hiiren 1-näppäintä 
ja suorittamalla heiton tähtäyskuvion osoittamaan kohtaan painamalla uudestaan 
hiiren 1-näppäintä. Tähtäyskuvion automaattisella häiriöliikkeellä pyritään si- 
muloimaan todellisen tähtäystilanteen epätarkkuutta. Tämä häiriöliike on riip- 
puvainen pelaajan ohjausliikkeiden määrästä ja voimakkuudesta. Tähtäyksen pi- 
dentyessä häiriöliike voimistuu sekä nopeudeltaan että amplitudiltaan. 

Pelaaja voi heittojensa välissä seurata jäljelläolevaa pistemääräänsä pistetau- 
lultaan. Mikäli pelaaja ei saa enää jatkaa vuoroaan, tulee siitä ilmoitus, joka 
on kuitattava painalla jotain näppäimistön näppäintä.

ESIMERKKEJÄ

1. Aloittaaksesi normaalin dartspelin 501 pelaajien ABC ja DEF välillä, kir- 
  joita:
    TIKKA ABC DEF

  Tuloksena on suoraan alkava peli.

2. Valitaksesi myös käytetyn alemman aloituspistemään 301 ja kirjoittaaksesi 
  pelaajien nimet vasta ohjelman käynnistyttyä, kirjoita:
    TIKKA /301

3. Pelataksesi erittäin lyhyen (epävirallinen) pelin pelaajien GHI ja JKL vä- 
  lillä siten, että pelaaja JKL aloittaa, kirjoita vaikkapa: 
    TIKKA /A /101 JKL GHI

4. Harjoitelleksesi tikan heittoa taulun 1-sektorin tuplausalueeseen, kirjoi- 
  ta ja syötä ohjelmalle ainakin yhden pelaajan nimi:
    TIKKA /2

5. Lukeaksesi TIKKA-ohjelman käyttöohjeen näytöltä, kirjoita:
    TIKKA /H | MORE

OHJELMAN OSAT

TIKKA-peli koostuu seuraavista tiedostoista:

    TIKKA.EXE    Varsinainen TIKKA-ohjelma.
    TIKKA.MAN    Peliohje, jonka saa näkyviin /H-valitsimella. 
    EGAVGA.BGI   Grafiikka-ajuri.

VIRHEILMOITUKSET

Seuraavat virheilmoitukset voidaan saada käytettäessä TIKKA-ohjelmaa: 

TIKKA: Grafiikkavirhe: (virheilmoitus)
    Grafiikkaajurin käynnistyksessä tapahtunut virhe. Englanninkielinen 
    teksti (virheilmoitus) kertoo virheen tarkemman luonteen. 

TIKKA vaatii VGA-ohjaimen toimiakseen.
    TIKKA-peliä voi käyttää vain sellaisissa koneissa, jotka pystyvät VGA- 
    näyttötilaan.

TIKKA vaatii Microsoft-hiiren toimiakseen.
    Toistaiseksi TIKKA-peliä ei voi pelata kuin sellaisissa laitteistoissa 
    joissa on asennettuna Microsoft-yhteensopiva osoitinlaite. Tarkista 
    hiiriohjaimen asetukset.

TIKKAa voi pelata enintään 14 pelaajaa kerrallaan.
    Olet antanut TIKKA-ohjelmaa käynnistäessäsi useamman kuin 14 pelaajan 
    nimet komentorivillä.

TIKKA-pelin aloituspistemäärän tulee olla 2...999.
    Olet antanut ohjelmalle valitsimen, joka määrää sopimattoman aloitus- 
    pistemäärän.

TIKKA ei löydä tiedostoa TIKKA.MAN.
    TIKKA ei voi näyttää peliohjettaan, sillä se ei löydä ohjetiedostoaan. 
    Tarkista, että käynnistit ohjelman siinä hakemistossa, missä TIKKA-oh- 
    jelman osat ovat. Tarkista, onko koneessasi kaikki tikkapelin osat. 

TIKKA-pelille tuntematon valitsin.
    Olet antanut TIKKA-ohjelmalle /-alkuisen valitsimen, jota se ei tunnis- 
    ta. Pelaajien nimet syötetään sellaisenaan, eivätkä ne saa alkaa /-mer- 
    killä.

TIKKA: Muistia ei saada tarpeeksi.
    Ohjelmaa ei voida suorittaa, sillä TIKKA ei ole saanut riittävästi 
    muistia käyttöönsä. Mikäli muisti loppuu kesken pelin, ei tätä ilmoi- 
    tusta kuitenkaan saada, vaan peliä voidaan jatkaa, vaikka kuva sot- 
    keentuisikin.

TIKKA keskeytetty. Tervetuloa uudelleen.
    Ohjelman suoritus on keskeytetty SIGINT-signaalilla. Olet painanut näp- 
    päinyhdistelmää CTRL + C.

Haista jätkä vittu, mee veivaa Volgaasi!
    TIKKA on havainnut näppäimistössä vian, joka ilmenee ylimääräisinä näp- 
    päinsignaaleina. Tarkista toimintasi. Muista poiketen tämä ilmoitus ei 
    lopeta TIKKA-ohjelmaa.

PALUUARVOT

Seuraavat paluuarvot voidaan saada:

0    Onnellisesti päättynyt TIKKA-ohjelma.

1    Virhe tapahtunut grafiikkaohjaimen käynnistyksessä.

2    Virhe tapahtunut hiiriohjaimen käynnistyksessä.

3    Komentorivi virheellinen, suorituksessa on tapahtunut muu virhe tai oh- 
    jelma on keskeytetty SIGINT-signaalilla (CTRL + C). 

To see PanuWorld's finest appearance, update your web browser!